ZigaForm version 5.5.1

Integrovaná politika

Základním cílem společnosti TECHNISERV IT je realizace zakázek takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na jakost, ceny a termíny dodání, na rozsah prací a služeb a s ohledem na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost TECHNISERV IT naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

Vedení společnosti si také uvědomuje důležitost ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Poslání: Působit na trhu IT jako společnost poskytující vysoce kvalifikované a kvalitní služby s velkou přidanou hodnotou.

Vize: Být zdravou a důvěryhodnou společností s celorepublikovou působností na trhu IT se stabilními hospodářskými výsledky, která prostřednitvím partnerské sítě poskytuje své vlastní produkty, je přímým partnerem zákazníků ze segmentu malých a středních organizací v oblasti poskytování sofitikovaných služeb IT a zároveň významných dodavatelem vysoce odborných služeb a části řešení pro systémové integrátory působící v segmentu velkých organizací.

Motto: TECHNISERV IT – Váš partner pro informační Technologie

 

 

Společnost TECHNISERV IT v případě každé dodávky a implementace:

 • prověřuje, zda je schopna tyto realizovat v souladu se specifikovanými požadavky a platnou legislativou tak, aby zákazník obdržel služby, resp. dodávky v požadovaných termínech a očekávané kvalitě a mohl je tak bez omezení použít pro svůj další rozvoj;
 • využívá zařízení a technologie s ověřenou kvalitou;
 • provádí neustálou kontrolu své vlastní práce s cílem jejího neustálého zlepšování;
 • zajišťuje servis všem svým zákazníkům;
 • uplatňuje postupy a opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti informací, ať už se jedná o informace vlastní, zákazníka či ostatních třetích stran.
 • Aby bylo zajištěno dodání služeb a dodávek v požadovaných termínech, v očekávané kvalitě a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, vedení TECHNISERV IT:
 • upřednostňuje koncepční a systémový přístup řízení před přístupem operativním s rozhodujícím cílem, jímž je spokojenost zákazníka;
 • vytváří prostor pro účast zaměstnanců i externích spolupracovníků na navrhování a realizaci potřebných změn pro zvyšování jakosti v celé šíři činností;
 • investuje do výchovy a výcviku všech zaměstnanců v oblasti jakosti maximum disponibilních prostředků s cílem změny celé firemní kultury v zájmu zvyšování kvality veškeré práce;
 • úzce spolupracuje se svými dodavateli tak, aby se všechna přání zákazníků promítla i do jejich činnosti;
 • dbá na zajištění kontinuity poskytovaných služeb i v případě výskytu havárií a mimořádných událostí. 
 • Společnost TECHNISERV IT v oblasti servisu a podpory:  
 • klade vysoký důraz na kompetence jednotlivých členů supportních a servisních týmů;
 • neustále rozvíjí a zdokonaluje procesy v oblasti podpůrných činností v rámci servisních služeb;
 • provádí rozvoj a údržbu řešení TS-HELPDESK systém, jako klíčové aplikace ve vztahu se zákazníkem;
 • neustále rozvíjí a buduje kompetence v souladu se strategií společnosti v rámci supportního týmu.
 • TECHNISERV IT v rámci rozvoje:
 • v rámci rozvojových aktivit chce být TECHNISERV IT vždy v pozici nadčasového hráče na trhu, který se zabývá novými technologiemi a trendy a vyhodnocuje pravděpodobnost možnosti úspěchů nových trendů a technologií na trhu IT a perspektivní technologie postupně zahrnovat do svých kompetencí;
 • chce být v pozici inovátora na trhu.

 

 • TECHNISERV IT v oblasti financí a marketingu:
 • v rámci finančního řízení je pro TECHNISERV IT klíčový kromě parametru EBIT a EBITDA zejména parametr hodnoty vlastních výkonů, nikoliv obrat a obchodní marže na prodaném zboží. TECHNISERV IT chce být čitelný pro konkurenci. TECHNISERV IT NIKDY nerealizuje VŠE, co může v rámci obchodních aktivit získat. Tuto politiku dále rozvíjí příručky jednotlivých systémů řízení. Vedení společnosti se zavazuje prosazovat kontinuální zlepšování těchto zavedených systémů řízení.
 • TECHNISERV IT usiluje o realizaci pouze toho, na co má kompetence – CO UMÍ.
 • TECHNISERV IT se chce profilovat na trhu jako společnost poskytující vysoce kvalifikované služby v definovaných oblastech IT a v jasně vymezeném segmentu
  a s důrazem na servisní a supportní činnosti.
Katalog služeb:

V rámci integrované politiky je vytvořen tento katalog služeb:

1 Poskytování servisu ICT infrastruktury a softwarových produktů třetích stran
2 Poskytování supportu a servisu a garantovaného rozvoje vlastního software

 

Přílohy:

Priloha c 3 Katalog servisních externích služeb IT_2022_10_18