ZigaForm version 5.5.1

Modulární řešení TS-DATAPOINT nabízí snadnou implementaci řady agend (modulů), které jsou upravovány dle konkrétních potřeb, požadavků a firemních procesů zákazníka.

 • TS-E Podatelna

Komplexně řeší evidenci veškeré korespondence přicházející a odcházející do a ze společnosti. Hlavním cílem je zavedení elektronické podoby papírových dokumentů do příslušných složek systému DMS s možností elektronického oběhu dokumentů (workflow).

Umožňuje efektivně řešit přístup k datovým schránkám a řízení přijatých nebo odeslaných zpráv pro jednu či více společností. Samozřejmostí je také integrace s dalšími agendami, např. TS-Smlouvy nebo TS-Spis.

 • TS-Smlouvy

Slouží pro tvorbu, připomínkování, schvalování a evidenci smluv společnosti v elektronické podobě. Agendu lze provázat s modulem TS-Doklady přijaté. Důležitou vlastností agendy je možnost verzování dokumentů a sledování historie procesů.

 • TS-Doklady přijaté

Umožňuje evidovat a schvalovat došlé účetní doklady (faktury) do firmy. Zpravidla je tato agenda integrována s ERP systémem (SAP, Navision, ABRA, Helios aj.).

Cílem této agendy je ve spojení s firemním ERP a TS-Eldax kompletně elektronizovat proces vytváření, odesílání a archivaci vydaných faktur ve společnosti.

 • TS-Objednávky

Slouží pro objednávání materiálu a služeb od dodavatelských společností. Tato agenda může být provázána s procesy v agendách TS-Doklady přijaté, TS-Smlouvy nebo systémem ERP.

 • TS-Spis

Umožňuje jednoduché vedené spisů. Vlastní spis je založen jako složka, která je opatřena popisnými daty (např. číslo, název, umístění, poznámka, odpovědná osoba aj.). V rámci spisu jsou vedeny jednotlivé složky a logicky související dokumenty.

 • TS-Normy

Řeší vznik, publikování a distribuci zejména interních norem (směrnic). Součástí je workflow pro připomínkování a schvalování interních norem v závislosti na organizační struktuře, s možností následného distribučního workflow pro obeznámení pracovníků.

 • TS-Úložiště dokumentů

Slouží jako obecné úložiště elektronických dokumentů. Dokumenty jsou kategorizovány a popsány metadaty. Nad jednotlivými dokumenty je možno spouštět obecný schvalovací a připomínkovací proces.

 • TS-Půjčovna

Slouží k evidenci a půjčování prostředků (auta,projektory, místnosti aj. ),včetně přizvání dalších pracovníků. Součástí je schvalovací proces a notifikace e-mailem.

 • TS-Rozpracovaná projektová dokumentace

Slouží jako sdílené úložiště s aktivním verzováním rozpracované projektové dokumentace a souvisejících dokumentů. Agenda může být integrována s agendou TS-Dokumentace skutečného provedení.

 • TS-Dokumentace skutečného provedení

Slouží jako sdílené úložiště pro uchování finálních verzí projektů a souvisejících dokumentů v tzv. typových kolekcích.

 • TS-Zápisy z jednání

Umožňuje evidenci zápisů z jednání a porad s možností procesu připomínkování a schvalování. Součástí této agendy je také knihovna pro zadávání a dokončování úkolů, které vyplývají z jednotlivých zápisů.

 • TS-Info centrum

Jednoduchý systém pro centrální publikaci informací a rozesílání zpráv včetně dočasného úložiště souborů. Systém umožňuje řídit dobu platnosti vloženého obsahu.

 • TS-Provozní deník

Evidenční systém sloužící k zadávání provozních událostí (provozní deník). Evidují se dva typy událostí: informativní a události vyžadující řešení, které je možno delegovat na další pracovníky.

 • TS-Konto uživatele

Evidenční systém sloužící k evidenci uživatelů. Součástí je schvalovací proces při zakládání nového uživatele. Agenda obsahuje konektory do Active Directory, SAP, Navision, ABRA, SUN Identity Manager.

 • TS-Projekt

Umožní vytvořit prostory pro sdílení a efektivní týmovou spolupráci (týmové weby) mezi jednotlivými pracovními týmy a organizačními jednotkami v rámci projektů.

 • TS-Telefonní seznam

Agenda sdíleného zdroje (seznamu), v němž jsou zaznamenávány a trvale a bezpečně ukládány kontaktní údaje na jednotlivé zaměstnance společnosti. Tuto agendu lze také rozšířit o možnost ukládání a evidenci kontaktních údajů na zákazníky či dodavatele.

 • TS-Nákupní požadavky

Umožňuje evidenci a schvalování nákupních požadavků (objednací návrhy). Obsahuje konektor do ERP systému SAP, Navision a ABRA.

K ŘEŠENÍ TS-DATAPOINT PATŘÍ ŘADA PODPŮRNÝCH AGEND (MODULŮ)

 • Dovolené – umožňuje elektronicky plánovat dovolené, případně je možné nad touto agendou spustit schvalovací proces
 • Rezervace zasedacích místností – umožňuje elektronicky rezervovat zasedací místnosti
 • Cestovní příkazy – elektronická evidence a schvalování služebních cest/cestovních příkazů
 • Školení

V rámci našeho softwarového vývoje vznikají nové moduly pro další typy procesů a rozšiřování funkcionality celého řešení.